Character Transfer Avaliable !

Posted On July 14th, 2014 By John Sentinel

Account ေပါင္းလိုသူမ်ား ခြဲလိုသူမ်ားအတြက္ ကမာရြတ္ သံလမ္း ေက်ာင္းကုန္း 3 လမ္း ၊ တိုက္ ၁ ။ အခန္း ဘီ လႈိုင္ျမိဳ႔နယ္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Cyber Unity တြင္

July 14 ရက္ေန့ မွ စတင္ျပီး ရံုးခ်ိန္အတြင္း မနက္ ၁၀ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ အတြင္း ေပါင္းေပး ခြဲေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အေကာင့္ေပါင္းျခင္းအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ

၁။ မိမိေပါင္းထည့္လုိေသာအေကာင့္ထဲသို ့ စုစုေပါင္း Character ၂ ေကာင္သာ အမ်ားဆံုး ေပါင္းႏိုင္မည္။

၂။ မိမိေပါင္းထည့္လုိေသာအေကာင့္တြင္ Level 75 Character တစ္ေကာင္ အနည္းဆံုးရွိရမည္။

၃။ Item ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမ်ား အစရွိေသာ ျပသနာမ်ား ဆာဗာမွ တာ၀န္မယူပါ။

၄။ Payment ကုန္ေနျခင္း၊ Character Ban ခံထားရေသာ Account မ်ားကို အေကာင့္ခြဲျခင္း ေပါင္းျခင္း ျပဳလုပ္မေပးပါ။

၅။ မိမိ ခြဲလိုေသာအေကာင့္မွ စုစုေပါင္း Character ၂ ေကာင္သာ ခြဲထုတ္ႏိုင္မည္။

၆။ အျခားျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာေသာ္ Unity GM Team ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာအတည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ ထပ္မံျပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းမည္။

 

အေကာင့္ ေပါင္းျခင္း ခြဲျခင္းအတြက္ Account တခုလွ်င္ ၁ ေသာင္းက်သင့္မည္ ျဖစ္ျပီး

Cyber Unity တြင္သာ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Online မွေသာ္ လည္းေကာင္း

ဖုန္းမွေသာ္ လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ေပးပါ။ မိမိေပါင္းမည့္ ခြဲမည့္ အေကာင့္ႏွစ္ခုကို ဖြင့္ျပရပါမည္။

အေကာင့္အရႈပ္အရွင္းျပသနာမ်ား တက္ခဲ့ေသာ္ ဆာဗာမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ No Refund


New GMs Recruited

Posted On June 19th, 2014 By John Sentinel

Neverland Realm အတြက္ GM အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျပီးပါျပီ.

ေလွ်ာက္ထားသူ ၃၀ ခန္ ့ရွိျပီး ေလာေလာဆယ္ ၄ ေယာက္ ခန္ ့ထားဖို ့ရွိပါတယ္

GM Account မ်ားေပးျပီးရင္ GM List ကို Update လုပ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး

အေသးစိတ္ကို ထပ္မံေၾကညာပါမည္.

က်န္သူမ်ားထဲမွာ အခ်ိဳ ့ကို Rampage Realm အတြက္

GM မ်ားအျဖစ္ ခန္ ့အပ္ဖုိ ့ရွိပါတယ္. ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္

John ( Administrator )


We are Recruiting New GMs !

Posted On June 13th, 2014 By John Sentinel

Neverland Realm တြင္ GM မ်ား ခန့္ထားရန္ ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္ ျဖစ္သည္။

Timetable ပါ Section ၁ ခုစီအတြက္ GM ၂ေယာက္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စုစုေပါင္း Section 8 ခု အတြက္ GM 16 ေယာက္ခန့္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

# တရက္လွ်င္ In Game အနည္းဆံုး ၃ နာရီခန့္ အခ်ိန္ေပးနိုင္ရမည္။

# အျခား Server မ်ားတြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မျဖစ္ရ။

# မိမိျပုလုပ္ေသာ အမွားအတြက္ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ ရွိရမည္။

# အသင္းအဖြဲ့နွင့္အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ရွိရမည္။

# Game ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ျပီး Unity Online Game ၏ Neverland Realm တြင္ Level 80 Character တစ္ေကာင္ အနည္းဆံုးရွိရမည္။

# လူအမ်ားနွင့္ ထိေတြ့ဆက္ဆံရေသာ အလုပ္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ စိတ္ရွည္ သည္းခံ၍ လူမွုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။

# အသက္ ၁၇ နွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

# ဘက္လုိက္မွုမရွိပဲ လက္ေတြ့က်က်ေတြးနိုင္ရမည္။

# မိမိတာ၀န္ခ်ိန္အတြက္ ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ ေရရွည္ တာ၀န္ယူနိုင္မွသာ ေလွ်ာက္ထားပါရန္။

# Skype or Google Hangout အသံုးျပဳနိုင္ရပါမည္။

### Note ###
Game Master Position သည္ Volunteer ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ အခေျကးေငြ ခံစားခြင့္မွ ရမည္မဟုတ္ပါ။

စည္းကမ္းရွိျပီး ေပ်ာ္ရြွင္စရာ ေကာင္းေသာ Game Community တခုအတြက္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ေဆာ့ကစားေနေသာ Gamer မ်ားအား ကူညီရန္သာျဖစ္ပါသည္။

Unity မွ ေပးအပ္ထားေသာ GM Power အား အလြဲသံုးျပီး မိမိ Character အတြက္ ကိုယ္က်ိုးရွာလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပါ။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္မွ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်

ျဖည့္စြက္ျပီး admin@unityonlinegame.com သို ့”GM Application” အမည္တပ္၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

GM ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိ ေလွ်ာက္ထားေသာ Form ၏ စနစ္က်နမွု၊ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုနိုင္မွု၊ In Game Experience၊

လက္ရွိ Unity Community အတြင္းမွ Reputation စသည္တို ့ေပါ္မူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

#### GM ေလွ်ာက္ထားရန္ ေအာက္ပါ Form ကိုျဖည့္စြက္ျပီး Email ေပးပို့ပါ ####

# အမည္

# အသက္

# ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္၊လိပ္စာ

# WoW ေဆာ့ခဲ့သည့္ သက္တမ္း ( ပ်မ္းမွ် )

# ေလွ်ာက္ထားရေသာ အေၾကာင္းရင္း

# တာ၀န္ယူနိုင္ေသာ အခ်ိန္ ( ပူးတြဲပါ Timetable ကိုၾကည့္ပါ )

# GM လုပ္ခဲ့ဖူးခ်င္းရွိ/မရွိ

# Unity Server မွ Character Name | Class

# ယခု ေဆာ့ကစားေနေသာ Character Level 80 ေရာက္ဖို ့Quest စုစုေပါင္းဘယ္ေလာက္လုပ္ထားပါသလဲ. ( Neverland နာမည္ ပါေသာ Quest Achievement Screenshot ပူးတြဲတင္ရင္ ပိုေကာင္းပါသည္ )

# Game တရက္ကို ဘယ္နွနာရီ ေဆာ့ပါသလဲ

# GM ျဖစ္ျပီးရင္ေကာ လက္ရွိ Character ကို ဆက္ေဆာ့ဦးမွာလား

# Unity ကေန လက္ရွိေဆာ့ေနတဲ့ Character ကို End Gear အျပည့္ဆင္ေပးမယ္ဆိုရင္ေကာ လက္ခံမလား

# Unity Server မွာပဲ ေနာက္ထပ္ Class တမ်ိဳး ထပ္ေဆာ့ခ်င္ရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ

# Unity Server က Recruiter Feature ဆိုတာ ဘာပါလဲ ရွင္းျပပါ

# GM ျဖစ္ျပီးလို့ Player တေယာက္က ကိုယ့္ကို ဆဲဆိုေနရင္ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ

# ကိုယ္သူငယ္ခ်င္းကို Dungeon ထဲမွာ Revive လုပ္ေပးလိုက္တယ္ အဲ့ဒါကို Player ေတြ ၀ိုင္းျပီး ေ၀ဖန္ၾကတယ္.. ဘယ္လို ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္မလဲ..

# သူငယ္ခ်င္းက GM Command နဲ့ Panda ပံုေလး ေျပာင္းခိုင္းတယ္.. ဘယ္သူမွ မထိခိုက္ဖူး… ေျပာင္းေပးလုိက္မလား

# သူငယ္ခ်င္းက item | Gold လာေတာင္းတယ္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

# ကိုယ့္ေၾကာင့္ Server မွာ ျပသနာအၾကီးအက်ယ္တက္ျပီ… ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖရွင္းမလား.. GM ရာထူးကေန နွုတ္ထြက္မလား

# wowhead နဲ ့ openwow ေရြးခိုင္းရင္ ဘယ္ဟာကိုေရြးမလဲ

# The Hermit ဆိုတဲ့ Quest Chain ကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ေသခ်ာရွင္းျပပါ

# GM ဘာလုိ ့ ေလွ်ာက္တာလဲ

############ Timetable ##############

Section 1 – 12:00 AM – 3:00 AM
Section 2 – 3:00 AM – 6:00 AM
Section 3 – 6:00 AM – 9:00 AM
Section 4 – 9:00 AM – 12:00 PM
Section 5 – 12:00 PM – 3:00 PM
Section 6 – 3:00 PM – 6:00 PM
Section 7 – 6:00 PM – 9:00 PM
Section 8 – 9:00 PM – 12:00 AM